Beroepscode van de Natuurgeneeskundig Therapeut (LVNG)

Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening 

 • De therapeut zal elke cliënt de meest adequate behandeling geven.
 • De therapeut zal de cliënt behandelen zonder daarbij onderscheid te maken in geslacht, geloof, levensovertuiging, ras en/of geaardheid
 • De therapeut is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep.
 • De therapeut zal kennis en vaardigheden op peil houden.
 • De therapeut zal nieuwe kennis of behandelingsmethodes niet voor zichzelf houden.
 • De therapeut onthoudt zich van handelingen die gelegen zijn buiten het terrein van eigen kennen en kunnen.
 • De therapeut zal geen opdrachten aanvaarden die in strijd zijn met de beroepsethiek.
 • De therapeut behoort zijn beroep niet in diskrediet te brengen.
 • De therapeut heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten.
 • De therapeut zal voor zijn verrichting ten hoogste een vergoeding in rekening brengen die in overeenstemming is met de geleverde inspanning.
 • De therapeut zal zijn werkzaamheden neerleggen indien geschorst.
 • De therapeut behandelt niet onder invloed van alcohol of drugs.

 

Aspecten met betrekking tot de houding tegenover de cliënt

 • De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats.
 • De therapeut respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De therapeut houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt.
 • De therapeut eerbiedigt de vrije zorgverlenerkeuze van de cliënt. De cliënt heeft het recht een andere zorgverlener te consulteren. De cliënt kan de behandeling op elk tijdstip stop zetten.
 • De therapeut informeert de cliënt of diens vertegenwoordiger op begrijpelijke wijze.
 • De therapeut gaat pas tot hulpverlening over wanneer toestemming van de cliënt is verkregen.
 • De therapeut beschaamt niet het vertrouwen van de cliënt.
 • De therapeut verzamelt slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
 • De therapeut heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat hem uit hoofde van zijn/haar functie bekend wordt/is geworden. (N.B. In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat een cliënt, indien hij/zij instemt met het ondergaan van een onderzoek c.q. behandeling verricht door andere behandelaars dan zijn/haar “eigen” arts, impliciete toestemming heeft gegeven voor een uitwisseling van relevante gegevens tussen de diverse (mede)behandelaren).
 • Rapportering aan derden vindt slechts plaats na toestemming van de cliënt.
 • De therapeut zal bij afwezigheid zorg dragen voor waarneming c.q. een bereikbaarheidsregeling.
 • De cliënt kan een klacht indienen bij een daartoe bevoegde instantie.
 • De cliënt dient (zoals overal in het zorgcircuit) het recht te hebben om op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar dossiers te krijgen.
 • De therapeut stelt zich onafhankelijk/neutraal op tegenover commerciële instellingen of personen.
 • Aspecten in relatie tot collegae en andere zorgverleners
 • De therapeut zal streven naar het in stand houden van een goede samenwerking met andere werkers op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening en met ander beroepsbeoefenaren.
 • De therapeut biedt collegae alle hulp die hij/zij krachtens zijn/haar deskundigheid en ervaring kan bieden.
 • De therapeut toont bereidheid tot samenwerking en tot het verstrekken van goede informatie op basis van wederkerigheid.
 • De therapeut bekritiseert geen collegae in het openbaar of ten overstaan van de cliënt.
 • De therapeut behoort voor zover mogelijk bereid te zijn gedurende bepaalde tijd voor een collega waar te nemen.